Kava pored mora (16. listopad 2009. godine)

Klikni play u prozoru gore za početak streama s YouTube-a. Vizualizacija moje glazbe nastala prema istinitom događaju. Rano jutro, možda 6 sati, valjda 1999. godine? Otok. Jadran. Srpanj. Probudili smo se i tumaramo rivom u potrazi za kavom koju ne možemo nikako naći jer su svi kafići zatvoreni. Tražimo, već pomalo nervozni jednog koji će se valjda otvoriti u 7, ali nijedna od žena koje čiste i pripremaju kafiće ne spominje otvaranje u skoro vrijeme. Konačno nalazimo jedan u kojem su nam spremni napraviti kavu. Sjedamo na terasu. Tek sad vidimo kako je lijepo. Jutro. Valovi se sporo i jedva čujno protežu pored obale. More se lijeno budi zajedno s nama. Pijemo kavu.

Što se tiče same izvedbe, more i valove sam simulirao superpozicijom mnogo (ko)sinusnih funkcija oblika

sin(kxx + kyy + C|k|t),

gdje su kx i ky x i y komponente valnog vektora, |k| je njegov modul, C je konstanta disperzije (znači C|k| je kutna frekvencija vala), a t je vrijeme - radi se dakle o običnom akustičkom ravnom valu u x-y ravnini, tj. ravnini slike. Valni vektori su odabirani nasumično unutar nekog intervala. Cijela "simulacija" sadrži oko stotinjak različitih ravnih valova. Ali nije tu kraj... Vrijednosti superpozicije valova su korištene za određivanje kuta rotacije "obojenih" dodekaedara, u stvari nekakvih 3D piksela. Dodekaedar ima 12 strana, a ja sam svaku od njih obojio jednom od boja iz palete koja predstavlja more (vidi ispod):

dodecahedron, pixel, Fourier, wave, sea, color, palette, paleta boja mora

Radi se o teksturama, a ne samo bojama što se vidi po blagim varijacijama boje koje sugeriraju val, pijesak i slično. Kako se val "valja" tako se i dodekaedri rotiraju, okrećući prema promatraču neke od svojih strana koje su u određenom trenutku vidljive, ovisno o izračunu pozadinskog vala. Evo kako to izgleda u jednom frame-u (sličici) iz filma.

dodecahedra, pixels, more, sea, Fourier
<< Trifaccia Leonardove petljancije >>

Zadnji put osvježeno 16. listopada 2009. godine