Popis i download znanstvenih radova (studeni 2020. godine)


Moj >> Google Scholar profil koji pokazuje i približnu citiranost radova.

Fizika stanica i tkiva

Oblici, energetika, dinamika i termodinamika nanometarskih objekata

Kvantna dinamika

Adsorpcija i (termo)dinamika plinova u materijalima od ugljikovih nanocijevi

Raspršenje atoma termalne energije na površinama

Interakcija valentne foto-šupljine i fonona: stanja u površinskim kvantnim jamama.

Prostiranje "bijele" svjetlosti u nelinearnim optičkim materijalima

Magistarska i doktorska teza:

Djelomični popis popularnih, stručnih i ostalih radova (01/2014)